Aktualności

26 VI 2017

Zapytanie ofertowe na budowę budynku usługowo warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu (pod klucz) - zakończone

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”
Działania 1.5.1 – „Nowoczesne firmy”
Poddziałanie 1.5.1  - „Wdrożenie wyników prac B+R”

Tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji nowych i udoskonalonych urządzeń ultradźwiękowych i natryskowych przy wykorzystaniu wyników prac badawczo-rozwojowych”

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1, pkt  5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), tj. zapewnienie poniesienia wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania

Data opublikowania: 26.06.2017

Oferent wycofał się z podpisania umowy.

 

Zakład Urządzeń Elektronicznych
"ULTRON, ul. Olsztyńska 66,
11-001 Dywity/Olsztyn,
tel: 89 511 94 60

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.