Aktualności

16 IV 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ultron Zakład Urządzeń Elektronicznych                                            Dywity , dnia 16.04.2018

Krzysztof Krankowski

Ul. Olsztyńska 66, 11-001 Dywity

Tel. 89 511 91 61

e-mail: ultron@ultron.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na :

 

Oprogramowanie  umożliwiające autonomiczną symulację pras krawędziowych i ich oprogramowania. Oprogramowanie  powinno umożliwiać :

- Symulację prasy krawędziowej AD-R-30135  DURMA

- Symulację prasy krawędziowej AD-ES-1240 DURMA

- Bezpośredni transfer detalu z trójwymiarowych pakietów CAD oraz import standardowych

formatów wymiany – możliwość importu w formacie DXF ( 2D) jak również IGES oraz STEP

 ( 3D).

- Automatyczny wybór narzędzi na podstawie ich dostępności, geometrii  narzędzi z uwzględnieniem posiadanych segmentów, promieni gięcia oraz maksymalnej sile.

- Automatyczne ustalenie sekwencji gięcia z uwzględnieniem kolizji oraz minimalnej manipulacji detalu przez operatora.

- Trójwymiarowa symulacja z wykrywanie kolizji.

- Generowanie kodów NC dla kontrolerów maszyny AD-ES-1240 Durma  w formacie kontrolerów maszyn.

   - Raporty ustawień ukierunkowane na produkcję.

   - Eksport dwuwymiarowych detali dla zapewnienia prawidłowych wymiarów wycinania.

 - Projektowanie trójwymiarowych detali :

           tworzenie profilu , kołnierze parametryczne , otwory

 - Eksport rozłożonych detali do dwuwymiarowego pliku DXF w celu obróbki.

- Robienie zdjęć i ujęć wideo w celu kontroli jakości.

-  Oferta powinna obejmować cena na zakup 2 licencji lokalnych  na 2 niezależne  stanowiska.

- Oferta powinna zawierać pakiet wdrożeniowy.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej :

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty ( netto oraz brutto)

- termin ważności oferty min. 3 miesiące

Wskazane aby oferta zawierała inne dodatkowe informacje , np. warunki płatności, maksymalny czas realizacji.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjną pocztą.

 

Termin składania ofert upływa w dniu                                                                            23.04.2018

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

  1. Cena           - 85%
  2. Wsparcie techniczne online -  5%
  3. Warunki płatności -          10 %

 

 

Kryterium oceny ofert i sposób punktowania.

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

Cena brutto

KC - kryterium ceny

KC = CM/C x 85 % (waga)

CM - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert

C - cena brutto w PLN analizowanej oferty

 

 

Wsparcie techniczne online:

TAK – 5 %,

 NIE – 0%.

 

Warunki płatności :

Przedpłata 100% - 0 %

Przelew 14 dni po dostawie  – 5 %

Przelew 30 dni po dostawie – 10 %.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                   Kontakt:

                                                                                                                 Marcin Piotrowski

                                                                                                               Tel. +48 662 009 258

                                                                                                              e-mail.- m.piotrowski@ultron.pl

 

Zakład Urządzeń Elektronicznych
"ULTRON, ul. Olsztyńska 66,
11-001 Dywity/Olsztyn,
tel: 89 511 91 61

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.